Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.
 

De Wet medezeggenschap op scholen is een Nederlandse wet die het bestaan van medezeggenschap op scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs regelt. In de WMS staan bepalingen opgenomen waaraan scholen moeten voldoen in het kader van medezeggenschap. In deze wet staat beschreven welke bevoegdheden de MR heeft en dus waarop welke geleding (ouders en/of personeel) advies- en/of instemmingsrecht hebben. 

U kunt hier het MR-reglement downloaden.

De MR van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten.

Oudergeleding:

Robert van Bendegem

Mariëlle Smeerdijk

Miluška Flooren-van Eekelen (voorzitter)

 

Personeelsgeleding:

Maartje Pen (secretaris)
Tamara Stern 
Bernadet Geurtsen
 

Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs waarbij zij de wet op de medezeggenschap volgen. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.
 

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de peroneelsleden om de twee jaar worden gekozen, de ouders hebben 3 (tot 6) jaar zitting in de MR. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.

De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19.00 uur op de Barchschole. In sommige gevallen zijn de vergaderingen digitaal. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn bij een vergadering dan kunt u dit aangeven via het mailadres van de MR. 
Via dit mailadres kunt u ook het MR-reglement opvragen.

Uw mening en suggesties

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. 

 

Vergaderdata 2023-2024

1 november 
23 januari
11 maart
23 mei
27 juni
 


Jaarplan MR 2021-2022
Jaarplan MR 2022-2023

Jaarverslag MR 2021-2022
Jaarverslag MR 2019-2020

Notulen 2023-09-25

Notulen 2023-05-08

Notulen 2023-01-11
Contactpersoon MR

E-mail naar: mr@barchschole.nl