Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.

De MR van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten.

Oudergeleding:

Joris Spiekker (secretaris)
Mariëlle Smeerdijk

Miluška Flooren-van Eekelen

Personeelsgeleding:

Maartje Pen (voorzitter)
Marieke Scheuneman
Bernadet Geurtsen
 

Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs waarbij zij de wet op de medezeggenschap volgen. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de peroneelsleden om de twee jaar worden gekozen, de ouders hebben 3 (tot 6) jaar zitting in de MR. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.

Uw mening en suggesties

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. 

Vergaderdata 2021-2022 

Woe. 22 september
Di. 16 november
Woe. 19 januari
Do. 24 maart
Di. 17 mei
Do. 16 juni 


Jaarplan MR 2021-2022

Jaarverslag MR 2019-2020

Notulen 2021-05-18
Notulen 2021-03-16
Notulen 2021-01-14
Notulen 2020-11-18
Notulen 2020-09-22
Notulen 2020-06-25
Notulen 2020-05-20
Notulen 2020-04-09
Notulen 2020-01-16
Notulen 2019-11-20
Notulen 2019-09-24
Notulen 2019-04-09

Contactpersoon MR

E-mail naar: mr@barchschole.nl