Onze school

De Barchschole is een openbare basisschool in Barchem waar kinderen onderwijs krijgen in een leeromgeving die past bij deze tijd. We hebben vertrouwen in de motivatie die kinderen van binnenuit hebben om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en leren, gaan daarbij hand in hand. We hebben onze missie en visie mooi uitgewerkt en dit is onze leidraad in alles wat we doen. De sfeer op school draagt bij aan succes. We leren de kinderen regels door goede gewoontes aan te leren en het goede voorbeeld te geven.


 
 

Onze kernwaarden:

  • vertrouwen & respect
  • nieuwsgierigheid
  • veiligheid & welbevinden
  • ambitie & betrokkenheid
  • autonomie

Brede ontwikkeling

We richten ons op een brede ontwikkeling, waarbij we streven naar het verwerven van kennis en optimale leeropbrengsten. Daarnaast richten we onze inspanningen op het verwerven van inzicht en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Dit geeft een kind de mogelijkheid om individuele talenten te ontwikkelen. We geven de kinderen ruimte om te ontdekken en eigen leervragen te formuleren. Daar hoort vanzelfsprekend ook de ruimte bij om fouten te maken, want daar leren kinderen veel van. De leerkracht is daarbij de expert die coacht en begeleidt.

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. Onze moderne basisschool gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit doen we door een doorgaande leerlijn te bieden en voor elk kind te streven naar het maximaal haalbare niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs: 

 Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.


 
Vrijheid

Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.


Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Waar Verhalen Samenkomen

De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld.

Meer dan leren

Ons onderwijsaanbod gaat verder dan alleen de schoolvakken. Wij vinden ook het burgerschapsonderwijs minstens zo belangrijk. 

Gericht op de toekomst

Onze leerlingen zijn de volwassenen van de toekomst, waar mensen los zijn van oude structuren en zichzelf sturen. Ze zijn gericht op samenwerken, delen en respect voor elkaar en hun omgeving. Dit vraagt om burgers die zichzelf kennen, creatief denken, ondernemend en betrokken zijn. Ze kennen hun talenten en zetten ze in. Het is het (ideale) toekomstbeeld waar ons onderwijs op is gebaseerd. Kinderen mogen leren met passie, succesvolle ervaringen opdoen en nieuwe uitdagingen zoeken.

Units

De leerlingen zijn verdeeld over units, waarbij we meer kijken naar leeftijd en ontwikkeling van de kinderen dan naar de traditionele groepsindeling.

Unit 2 (leerjaar 1 & 2)
Unit 3 (leerjaar 3 & 4)
Unit 4 (leerjaar 5 & 6)
Unit 5 (leerjaar 7 & 8)

Groepsdynamiek

Binnen een unit zijn de kinderen verdeeld in basiskringen met kinderen van verschillende leeftijden. Voordeel is dat deze groep wisselt en kinderen niet altijd in dezelfde groep zitten, omdat van onderaf er kinderen bij komen en de oudste kinderen doorschuiven naar de volgende unit. Zo zijn alle kinderen een keer jongste en oudste in een groep en is er een wisselende groepsdynamiek.

Leerpleinen

De kinderen beginnen en eindigen hun dag in de kring met hun basisgroep. In de school zijn drie units met verschillende ruimtes (hoeken) die met elkaar in verbinding staan. Het is een uitnodigende en uitdagende leeromgeving waarin er afwisseling in het aanbod is en wordt gewerkt met betekenisvolle materialen. Er zijn verschillende ruimten, zoals:
  • taal- en rekenruimte
  • atelier voor handvaardigheid, tekenen en vormgeving
  • eurekaruimte voor ontdekken, tijd, wereld, natuur, techniek en wetenschap
  • constructiehoek voor bouwen en construeren
  • rollenspelhoek voor verbeelding en fantasie
  • restaurant om in te eten, drinken en ontspannen
  • kennisplein/bibliotheek/mediatheek voor verdieping en achtergrondkennis
  • speellokaal voor drama, muziek en dans
  • sporthal ‘t Onderschoer voor sport en spel
  • buitenruimte voor beweging, natuur, spel, ontdekken, experimenteren en ontspannen

    

Gestructureerd werken

De inrichting van het gebouw heeft een heldere structuur. Er is een logische looproute binnen de units en we werken met vaste afspraken. De leerkrachten geven daarbij het goede voorbeeld en hebben voorspelbaar gedrag. De afspraken binnen de units gelden voor iedereen, kinderen, leerkrachten en ouders. De inrichting is geordend, materialen hebben een vaste plaats en worden weer netjes opgeruimd. De inrichting is zo duidelijk dat kinderen de materialen gemakkelijk kunnen vinden en weer opruimen.

 

Met de Barchschole ga je nieuwsgierig lerend de wereld in!