Onze school

De Barchschole is een openbare basisschool in Barchem waar kinderen onderwijs krijgen in een leeromgeving die past bij deze tijd. We hebben vertrouwen in de motivatie die kinderen van binnenuit hebben om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en leren gaan daarbij hand in hand. We hebben onze missie en visie mooi uitgewerkt en dit is onze leidraad in alles wat we doen. De sfeer op school draagt bij aan succes. We leren de kinderen regels door goede gewoontes aan te leren en het goede voorbeeld te geven.


 

Onze kernwaarden:

  • vertrouwen & respect
  • nieuwsgierigheid
  • veiligheid & welbevinden
  • ambitie & betrokkenheid
  • autonomie

Brede ontwikkeling

We richten ons op een brede ontwikkeling, waarbij we streven naar het verwerven van kennis en optimale leeropbrengsten. Daarnaast richten we onze inspanningen op het verwerven van inzicht en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Dit geeft een kind de mogelijkheid om individuele talenten te ontwikkelen. We geven de kinderen ruimte om te ontdekken en eigen leervragen te formuleren. Daar hoort vanzelfsprekend ook de ruimte bij om fouten te maken, want daar leren kinderen veel van. De leerkracht is daarbij de expert die coacht en begeleidt.

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. Onze moderne basisschool gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Dit doen we door een doorgaande leerlijn te bieden en voor elk kind te streven naar het maximaal haalbare niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied.

Units

De leerlingen zijn verdeeld over units, waarbij we meer kijken naar leeftijd en ontwikkeling van de kinderen dan naar de traditionele groepsindeling.

Unit 2 (leerjaar 1 & 2)
Unit 3 (leerjaar 3 & 4)
Unit 4 (leerjaar 5 & 6)
Unit 5 (leerjaar 7 & 8)

Binnen een unit zijn de kinderen verdeeld in basiskringen met kinderen van verschillende leeftijden. Voordeel is dat deze groep wisselt en kinderen niet altijd in dezelfde groep zitten, omdat van onderaf er kinderen bij komen en de oudste kinderen doorschuiven naar de volgende unit. Zo zijn alle kinderen een keer jongste en oudste in een groep en is er een wisselende groepsdynamiek.

Leerpleinen

De kinderen beginnen en eindigen hun dag in de kring met hun basisgroep. In de school zijn drie units met verschillende ruimtes (hoeken) die met elkaar in verbinding staan. Het is een uitnodigende en uitdagende leeromgeving waarin er afwisseling in het aanbod is en wordt gewerkt met betekenisvolle materialen. Er zijn verschillende ruimten, zoals:

  • taal- en rekenruimte
  • atelier voor handvaardigheid, tekenen en vormgeving
  • eurekaruimte voor ontdekken, tijd, wereld, natuur, techniek en wetenschap
  • constructiehoek voor bouwen en construeren
  • rollenspelhoek voor verbeelding en fantasie
  • speellokaal voor drama, muziek en dans
  • sporthal ‘t Onderschoer voor sport en spel
  • buitenruimte voor beweging, bewegend leren, natuur, spel, ontdekken, experimenteren en ontspannen

Met de Barchschole ga je nieuwsgierig lerend de wereld in!